Работен етап 1 – Управление на проекта
Наборът от дейности включва организация и планиране на работата, мониторинг и отчитане в рамките на партньорството и извън него. Предвидени са периодични международни срещи заедно с непрекъсната онлайн комуникация. Отчет за постигнатото е предвиден в средата на проекта (края на м. декември) и заключителен отчет през 2012 г.
Отговорен за Работен етап 1: Центърът за професионално обучение в областта на културата

Работен етап 2 Добри практики за включване на възрастните в културния живот и образованието
Всички партньори участват в идентифицирането на примери, които могат да се оценят като добри практики - вземайки предвид включването на възрастните в образованието и културните инциативи; определяйки контекста, при който възрастните са едновременно обучаващи се и обучители, а и активни граждани. Най-подходящите примери ще бъдат включени в основните резултати, след като бъдат анализирани от партньорите. Резултатите от този работен етап са публикувани в секцията „Добри практики” на сайта.
Отговорен за Работен етап 2: Институтът за социална инфраструктура

Работен етап 3 Възрастните - обучители и обучаващи се
След разработването на програма за обучение въз основа на материали, определени като добри практики, партньорите ще организират обучителни сесии по места с професионалисти от областта на културата и възрастни. Целта на тези обучения е да им помогне да развият умения, за да се улесни включването на възрастните хора в културни и образователни дейности. Като последващо развитие, обучените професионалисти от областта на културата ще организират образователни дейности с възрастни и за възрастни.
Отговорен за Работен етап 3: Сдружение „Интегра”

Работен етап 4 – Обучителни ресурси за организации от сферата на културата
Използвайки резултатите от работни етапи 2 и 3, както и консултации със заинтересовани страни, партньорите ще  изготвят набор от препоръки и образователни ресурси за включването на възрастните в образованието и тяхното сътрудничество с организации от културната сфера. Темите, застъпени в този набор, са: образованието за възрастни, изграждане на общността и активно гражданство – отнасящи се до професионалисти, изследвания, методи, методологии, учебни програми, конкретни случаи и примери за включване на възрастните. Проектът ще бъде представен на две международни срещи със заинтересовани страни.
Отговорен за Работен етап 4: Амитие

Работен етап 5 – План за качествена оценка
Процесът на оценяване качеството на работата включва набиране и анализ на информация от партньорите и целевата група, преставяне изводите пред партньорите в проекта и провеждане на открит преглед на качеството, определяйки и въвеждайки инструменти с оглед изводите от качествената преценка.
Отговорен за Работен етап 5: Сдружение „Институт за изследвания на образованието и младежта”

Работен етап 6 – Разпространявне на резултатите и информация за проекта
Основният иснтрумент за комуникация и представяне на проекта е сайтът му, който поддържа платформа, чрез която може да се комуникира, обсъжда и има интеркативна връзка с професионалистите от културната сфера и възрастните. Разпространяването на резултатите означава представяне на проекта и неговия подход към всички целеви групи, както и валоризация (примери за използване на резултатите) към всички заинтересовани страни на национално ниво. 
Отговорен за Работен етап 6: Международен институт за управление многообразието