Активни възрастни се обучават, преподават, общуват и предават своя опит

Номер на проекта: 511842-LLP-2010-RO-KA4-KA4MP 
С подкрепата на Програмата за учене през целия живот на Европейската комисия
Проект ASLECT е финансиран в рамките на дейност „KA4 Валоризация” и е за възрастните хора в организациите от културната сфера. Проектът визира възрастните двояко: като ползватели и получатели на образователни и културни програми, наравно с това и като създатели (обучителен ресурс) при разработването на такива програми.
От гледна точка на проект ASLECT възрастните са и създатели, и получатели на обучението, a организациите от сферата на културата би трябвало да укрепят капацитета си, за да могат да имат такова отношение към възрастните, да подпомогат и насърчават интегрирането им като активни граждани в местните общности.

Реализацията на проект ASLECT предвижда оформяне на набор от добри практики за участието на възрастни и пенсионери в образованието и културния живот; разработване на обучителни материали, които да подпомогнат специалистите от културната сфера при работата им с възрастните хора – програми с тях и за тях; набор от препоръки за културните организации, работещи с възрастни; повишаване информираността относно потенциалния принос на възрастните и пенсионерите към образователната и културната сфера.
Проектът е фокусиран върху валоризацията (използването) на резултати и опит от проекти в рамките на Програмата за учене през целия живот.
Продължителност: декември 2010 - ноември 2012 г.

Цели:

  1. Да осигури средства за укрепване капацитета на културните и образователни организации; да предложи обучение на възрастни и комуникационна среда, благоприятна за специфични групи като възрастните и пенсионерите;
  2. Да създаде възможности пенсионирани специалисти да използват опита си и компетенциите си и да станат обучители на техни връстници и други заинтересовани групи;
  3. Да се установи партньорство между образователни и културни организации и други културни и социални институции с цел устойчивост на практиките и след приключване на проекта.

Основни резултати:
1. Набор от добри практики – примери и проекти за участие на възрастните, образователни материали за работещите в сферата на обучение за възрастни от държавите-участнички в проекта и от цяла Европа
2. Програма за обучение и обучителни материали за професионалисти от сферата на културата с теми като: възрастните за възрастните, възрастните и обучението между поколенията, възрастните предават традиции, възрастните като застъпници в общността
3. обучителни сесии на местно ниво с професионалсти от сферата на културата и представители на организации на възрастни, последвани от образователни дейности, при които самите възрастни са и в двете роли - обучители и обучаващи се
4. набор от оналйн-ресурси по темите: образование за възрастни, възрастни, обучение, фасилитиране (улесняване процеса на обучение), изграждане на активно гражданско общество и общност – отнасящи се до професионалсти от сферата на културата
5. набор от препоръки за културни и образователни организации, активни в общността – адресирани към управляващите културните и образователни организации, изследователи в областите образование, култура и общество, вземащите решения от държавната администрация
6. два международни семинара с префесионалисти и изследователи от областта на културата и образованието – в Италия и Румъния

За кого е проектът:
1. възрастни и пенсионери, групи и организации на възрастнии други организации, които работят с тях (частни и обществени структури)
2. специалисти в сферата на образованието и културата
3. изследователи, вземащите решения, практици от областта на културата, образованието и социалните дейности

Координатор: Център за професионално обучение в областта на културата, Румъния - http://www.cppc.ro
Партньори
Сдружение „Интегра”, България - http://www.integra.bg
Амитие, Италия - http://www.amitie.it
Сдружение „Институт за изследвания на образованието и младежта”, Турция - http://www.egeced.org
Институт за социална инфраструктура, Германия - www.isis-sozialforschung.de
Международен институт за управление многообразието, Австрия