Добри практики за включване на възрастните в културния живот и образованието
Като проект за валоризация (използване) и дисеминация (разпространяване) на резултати, ASLECT се фокусира върху съществуващи практики и образователни ресурси – по този начин проектът е в услуга на културните и образователните организации при повишаване капацитета им за предоставяне обучение за възрастни и подходяща комуникационна среда за възрастните граждани. В секцията ще намерите серия от образователни проекти, в които са включени възрастни – партньорите са подбрали тези примери по следните четири критерия: оправомощаване на възрастните, участие на възрастните, въздействие на проекта, устойчивост на проекта.  Всеки един от проектите – както и всички те – могат да послужат като информация и ресурс – също и да дадат подтик на ново начало и инициатива – за професионалистите от културната сфера, за обучителите на възрастни, за самите възрастни, а и за представителите на всякакви организации или обединения на възрастни.

 

Introduction – Seniors Empowerment and Participation

Methodological Approach

List of good practice cases

Seniors as Educators and Valorisation of Traditional Knowledge – Doing2Learn Project

Seniors, Personal Memories and Intergenerational Learning – HiStory Project

Making Policies for and with Seniors – From Isolation to Inclusion Project

Seniors and Local Community Life – SenEmpower Project

Senior Volunteers in Europe – SEVEN Project

Seniors as Guides to Local Community Life – Senior-Guides Project

Seniors as Mentors for Younger Co-Workers– SISC Project

A Better and Larger Presence of Seniors in European Cooperation Actions – AESAEC Project

Self-directed Learning in Later Age – PALADIN Project

Raising Awareness on Learning as a Key Factor in Active Ageing – SLIC Project

Educational Mentors for Young People – Hear Me Project

E-learning for Seniors – Else Project

Connecting the Cultural and Social Spheres of Services- CASPEV Project

Community Arts Projects and Seniors - 4th Age Project

Intercultural Creativity of Seniors - InCreaSe Project

Research team
M. Emin Bakay
Neva Dobreva
Adina Dragu
Dagmar Kommer
Nora Hengsbach
Güldan Kalem
Katarina Kunze
Aneta Moyanova
Roberto Righi
Ozana Niţulescu
Christoph Schlor
Vivian Guerrero Meneses