Активни възрастни се обучават, преподават, общуват и предават своя опит

Номер на проекта: 511842-LLP-2010-RO-KA4-KA4MP 
С подкрепата на Програмата за учене през целия живот на Европейската комисия
Проект ASLECT е финансиран в рамките на дейност „KA4 Валоризация” и е за възрастните хора в организациите от културната сфера. Проектът визира възрастните двояко: като ползватели и получатели на образователни и културни програми, наравно с това и като създатели (обучителен ресурс) при разработването на такива програми.
От гледна точка на проект ASLECT възрастните са и създатели, и получатели на обучението, a организациите от сферата на културата би трябвало да укрепят капацитета си, за да могат да имат такова отношение към възрастните, да подпомогат и насърчават интегрирането им като активни граждани в местните общности.

Пълен текст